Claimtech LinkedInEmail
Nederlands
Algemene Voorwaarden Claimtech

Versie 1.0, Geldig vanaf 10 januari 2024

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de diensten ("Diensten") aangeboden door Claimtech, hierna aangeduid als "wij", "ons" of "onze". Door gebruik te maken van onze Diensten, ga je akkoord met deze Voorwaarden. Lees ze daarom zorgvuldig door voordat je onze Diensten gebruikt. Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze Diensten.

Artikel 1 - Definities

Definities van de belangrijkste termen gebruikt in de voorwaarden.

1.1. "Claimtech": Claimtech is de handelsnaam van onze onderneming, [bedrijfsnaam], een [rechtsvorm] gevestigd te [vestigingsplaats], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer [KvK-nummer].

1.2. "Diensten": Diensten verwijzen naar alle producten, functies en services die door Claimtech worden aangeboden via onze website, mobiele applicatie of andere kanalen.

1.3. "Gebruiker": Een Gebruiker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van onze Diensten.

1.4. "Partijen": Met Partijen wordt zowel Claimtech als de Gebruiker(s) gezamenlijk aangeduid.

1.5. "Claim": Een Claim verwijst naar een vordering op een bedrijf en/of overheidsinstelling. ,waar een Gebruiker recht op kan hebben als schadevergoeding, compensatie, schikkingsvoorstel en/of anderszins.

Artikel 2 - Onze Diensten

2.1. Claimtech biedt diverse diensten aan, waaronder maar niet beperkt tot het verlenen van rekeninginformatiediensten en begeleiding bij geschillenbeslechting.

2.2. Onze diensten omvatten onder andere:

  • Het analyseren van transactiedata op bestaande claims en het informeren van consumenten over nieuw ontstane claims.
  • Het bieden van oplossingen om deze claims (via derde (claim)partijen) op te eisen.
  • Het scannen van bestaande klanten/claimanten van onze samenwerkingspartners (via transacties) op bestaande claims.
  • Het integreren van onze oplossing in de aanmeldflow van onze samenwerkingspartners om hun klanten direct te kunnen scannen op potentieel risicovolle transacties.
  • Het ontzorgen van onze samenwerkingspartners en klanten gedurende de PSD2-toestemmingsperiode door hen te wijzen op nieuwe claims.

Artikel 3 – Gebruikersaccount

3.1. Om gebruik te maken van onze Diensten, moet je een Gebruikersaccount aanmaken. Je bent verplicht om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken tijdens het registratieproces.

3.2. Je bent als Gebruiker verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je accountinformatie, inclusief je gebruikersnaam en wachtwoord.

3.3. Het is niet toegestaan om je account aan derden over te dragen of anderen toegang te geven tot je account, behalve in overeenstemming met onze Diensten.

3.4. Je kunt alleen een Gebruikersaccount aanmaken als je rechtstreeks klant bij ons bent. Als je via een (claim)partij toegang krijgt tot onze Diensten, worden je gegevens gekoppeld aan die partij, en zij zijn verantwoordelijk voor de dienstverlening en gegevensverwerking.

Artikel 4 - Beveiliging van je Account

4.1. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je Gebruikersaccount.

4.2. Je dient alle redelijke maatregelen te nemen om je account en persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of gebruik.

4.3. In geval van verlies of diefstal van je accountinformatie, dien je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via [email protected].

Artikel 5 - Beschikbaarheid van Onze Diensten

5.1. Wij streven ernaar om onze Diensten te allen tijde beschikbaar te hebben, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn.

5.2. Wij behouden het recht om onze Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken voor onderhoud of aanpassingen, zonder enig recht op schadevergoeding of compensatie.

Artikel 6 - Verbod op Misbruik van Onze Diensten

6.1. Het is ten strengste verboden om onze Diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, deze Voorwaarden, of het doel en de strekking van onze Diensten.

6.2. Het is verboden om onze Diensten te misbruiken voor illegale activiteiten, inbreuk te maken op intellectueel eigendom, schade of overlast te veroorzaken, of pogingen te doen om gegevens te ontcijferen of te onderscheppen.

Artikel 7 - Beperking van Aansprakelijkheid

7.1. Alle informatie en diensten die wij aanbieden, zijn bedoeld als informatie en niet als financieel of professioneel advies.

7.2. Gebruikers erkennen dat het gebruik van onze Diensten geen resultaat garanderen. Claimtech dient als hulpmiddel om claims beter inzichtelijk te maken. Wij leveren een informatiedienst en kunnen een succesvolle detectie en/of inning van de claim niet garanderen.

7.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van storingen, datalekken, mogelijke gebreken of andere onvolkomenheden in onze Diensten.

7.4. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het maximale bedrag dat door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

7.5. Wij sluiten hierbij uitdrukkelijk de aansprakelijkheid uit voor gevolgschade, indirecte schade, en alle andere vormen van schade die niet rechtstreeks voortvloeien uit onze Diensten.

Artikel 8 - Samenwerking met GoCardless

8.1. Wij werken samen met GoCardless, een vergunde betaalinstelling onder PSD2, geregistreerd bij de De Nederlandse Bank. Op basis van de toestemming van de Gebruiker koppelt Gocardless met de bank en haalt zij transactiegegevens op. Met de toestemming van de Gebruiker slaat Claimtech deze gegevens op en vind analyse op potentiële Claims plaats.

8.2. GoCardless biedt ons de mogelijkheid om gedurende de toestemmingsperiode geautomatiseerd financiële transacties op te vragen namens de Gebruiker, met inachtneming van de geldende regelgeving en beveiligingsnormen.

Artikel 9 - Contact en Klachten

9.1. Voor vragen of klachten kun je contact met ons opnemen via [email protected].

Artikel 10 - Rechtsforum Bepaling

10.1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of het gebruik van onze Diensten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Den Haag, Nederland, tenzij de wet dwingend een andere jurisdictie voorschrijft.

Artikel 11 - Wijzigingsbeding

11.1. Wij behouden het recht om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen en zullen de herziene versie op onze website en/of via andere passende kanalen publiceren.

11.2. De Gebruiker wordt geadviseerd regelmatig de Voorwaarden te controleren op updates. Het voortgezette gebruik van onze Diensten na wijzigingen in de Voorwaarden houdt in dat de Gebruiker akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden.